مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی رشت

مقالات و طرح های پژوهشی

مقالات فارسی : فدایی کیوانی، ر. و اشرافی، س.، «بررسی رابطه بین هوش هیجانی،رضایت و فرسودگی شغلی(مورد مطالعه: کارکنان بانک کشاورزی استان تهران»، دومین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار، بهمن۱۴۰۱٫ فدایی کیوانی، ر. و جهانی، ز.، «تاثیر تفکر استراتژیک بر مدیریت استراتژیک منابع ادامه مطلب…