مقالات فارسی :
 • فدایی کیوانی، ر. و اشرافی، س.، «بررسی رابطه بین هوش هیجانی،رضایت و فرسودگی شغلی(مورد مطالعه: کارکنان بانک کشاورزی استان تهران»، دومین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار، بهمن۱۴۰۱٫
 • فدایی کیوانی، ر. و جهانی، ز.، «تاثیر تفکر استراتژیک بر مدیریت استراتژیک منابع انسانی: با تاکید بر نقش میانجی سرمایه انسانی(مورد مطالعه: کارکنان شعب بانک مسکن شرق گیلان»، نهمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم مدیریت و حسابداری ایران، ۱۴۰۱٫
 • فدایی کیوانی، ر. و یزدانی بدابی، س.ط.، «بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر مسئولیت اجتماعی، جو روانی و رفتار سیز کارکنان آموزش و پرورش استان گیلان»، ششمین کنگره سالانه بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران، دی ۱۴۰۱٫
 • فدایی کیوانی، ر.، «تحلیلی بر نقش اخلاق اسلامی مدیران بر انگیزش و عملکرد کارکنان»، دوماهنامه اقتصادی مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه، بهمن ۱۴۰۱٫
 • فدایی، ر.، فکری، ن.، بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان، “اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، علوم ورزشی و تربیت بدنی” ، اسفند ۱۴۰۰٫
 • طیبه پورمیرزایی کوهبانی، زهرا فاریابی و سمیرا صفاری، مطالعه تطبیقی نمادهای شهری با الهام از فرهنگ جیرفت، ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های علوم و مهندسی و سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی در آسیا، اسفند ۱۴۰۰٫
 • رضا فدائی کیوانی، نقش برند بر اعطای خیریه در سازمان های غیر انتفاعی، دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری، اردیبهشت ۱۴۰۰٫
 • رضا فدائی کیوانی، تحلیل نقش آموزش و توسعه منابع انسانی در سازمان ها، دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری، اردیبهشت ۱۴۰۰٫
 • شینا زینعلی و حسین بشری، بررسی روابط عاطفی و کارآمدی خانواده در زمان کرونا،اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی۱۳۹۹٫.
 • مریم مهرآزاد صابر و شینا زینعلی تاجانی، بررسی ابعاد آسیب شناسی شخصیت و همجوشی شناختی با نقش واسطه ای عملکرد خانواده در افراد با اختلال شخصیت مرزی،اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی۱۳۹۹٫.
 • مریم مهرآزاد صابر و شینا زینعلی تاجانی، نقش خستگی هیجانی، کنترل فکر در پیش بینی استراتژی های مقابله در افراد سو مصرف کننده مواد، اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی۱۳۹۹٫.
 • حسین بشری و شینا زینعلی، پیش بینی بهزیستی تحصیلی و خودنظم دهی تحصیلی بر اساس تعارض ادراک شده والدین توسط دانش آموزان دخترمقطع متوسطه در دوران کرونا، اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی۱۳۹۹٫
 • رضا فدائی کیوانی و محمدعلی باقری چوبه، تاثیر مدیریت منابع انسانی اسلامی بر افزایش عدالت سازمانی و تعهد کارکنان؛مطالعه موردی:ادارات تامین اجتماعی شرق گیلان، دوماهنانه اقتصادی مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه،شهریور ۹۹
 • رضا فدائی کیوانی و معصومه رضایی فشکل پشته،نقش مدیریت دانش و فناوری اطلاعات بر عملکرد بهینه مدیریت منابع انسانی، نخستین همایش ملی رویکردهای نوین مدیریت در مطالعات میان رشته ای، شهریور ۹۹
 • رضوان علوی سالکویه و رضا فدائی کیوانی، بررسی رابطه پدیده سقف شیشه ای بر عدالت سازمانی، مجله نخبگان علوم و مهندسی، جلد -۴شماره -۴سال ۹۸ .
 • مریم مهرآزاد صابر و شینا زینعلی تاجانی، نقش واسطه ای وابستگی، تعهدزناشویی و سبک زندگی با نگرش به خیانت زناشویی در  همسران خیانت دیده، قزوین، آبان ۱۳۹۸
 • مریم مهرآزاد صابر و شینا زینعلی تاجانی، پیش بینی نگرش به خیانت زناشویی بر اساس ویژگی های تاریک شخصیت با حضور در فضای مجازی، قزوین، بهمن۱۳۹۸
 • شناسایی تاثیر فرهنگ اشتراک دانش بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه  علوم پزشکی استان گیلان، رضا فدائی کیوانی، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی، تفلیس گرجستان، اردیبهشت ۹۷
 • بررسی ارتباط بین برند الکترونیک و خرید آنلاین(مطالعه موردی: خریداران فروشگاه اینترنتی بامیلو در شهر رشت)، رضا فدائی کیوانی، چهارمین کنفرانس بین المللی کارآفرینی و توسعه اقتصادی، شهریور ۹۷
 • دولت کارآفرین و سازمان های کارآفرین، رضا فدائی کیوانی، چهارمین کنفرانس بین المللی کارآفرینی و توسعه اقتصادی، شهریور ۹۷
 • مسئولیت اجتماعی، استراتژی متعالی سازمان ها در عصر حاضر، رضا فدائی کیوانی، هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت، تیرماه ۱۳۹۶٫
 • مدیریت شادی و نقش آن در بهبود بهره وری سازمانی، رضا فدائی کیوانی، دومین کنفرانس بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه، مرداد ۱۳۹۶٫
 • نقش اخلاق کار اسلامی در فرسودگی شغلی، رضا فدائی کیوانی، اولین همایش ملی علوم مدیریتی ایران، اردیبهشت ۱۳۹۶٫
 • جایگاه و نقش صنایع دستی گیلان در جذب گردشگری، رضا فدائی کیوانی، کنفرانس مدیریت، حسابداری واقتصاد انجمن پژوهش های کاربردی، خرداد ۹۶٫
 • خصوصی سازی در آموزش و پرورش- چالش ها و راهکارها، رضا فدائی کیوانی، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا، خرداد ۹۶
 • توسعه منابع انسانی، محور دستیابی به بهره وری و مزیت رقابتی، رضا فدائی کیوانی، اولین کنفرانس مطالعات نوین مدیریت در ایران، مرداد ۱۳۹۶
 • نقش رضایت شغلی و تعهد سازمانی بر عملکرد سازمان ها، رضا فدائی کیوانی، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه، شهریور۱۳۹۶
 • مدیریت شهری و تاثیر آن بر چگونگی جذب گردشگر و منابع درآمدی پایدار (مطالعه موردی: شهر رشت)، رضا فدائی کیوانی، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد دانش بنیان شهریور ۱۳۹۶
 • رابطه کارآفرینی سازمانی با عملکرد سازمانی مدیران میراث فرهنگی گیلان، رضا فدائی کیوانی، مجله علمی پژوهش های کاربردی مدیریت و حسابداری، ۱۳۹۶
 • بررسی رابطه بین مدیریت دانش و ارزش مشتری با توجه به نقش تعدیل گر مدیریت ارتباط با مشتری (مورد مطالعه: سازمان تامین اجتماعی استان گیلان)؛ دو ماهنامه علمی تخصصی مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه، مهرماه ۱۳۹۶
 • رابطه پدیده سقف شیشه ای بر عدالت سازمانی، رضا فدائی کیوانی، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع ، دیماه ۹۶
 • بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر کاهش فساد اداری در سازمان ها، رضا فدائی کیوانی، فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری، زمستان ۹۶
 • جایگاه آموزش در توسعه منابع انسانی سازمان های عصر حاضر، رضا فدائی کیوانی، دو ماهنامه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه، دیماه ۹۶
 • نقش استراتژی های کسب وکار در دستیابی به مزیت رقابتی، رضا فدائی کیوانی، پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱، ونکوور کانادا، بهمن ۹۶
 • بررسی نقش فرهنگ سازمانی بر سرمایه اجتماعی درسازمان های عصرحاضر، رضا فدائی کیوانی، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، روانشناسی و علوم انسانی، شانگهای چین، اسفند ۹۶
 • ضرورت اقدام و عمل مشتری مداری آموزشی نسبت به آموزش مداری مشتری  با رویکرد اقتصاد مقاومتی در نظام آموزش مهارتی، رامین رفیع زاده کاسانی و همکاران،
 • پنجمین همایش ملی و چهارمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال، ۱۳۹۵٫.
 • گردش شغلی؛آرمان‌ یا ضرورت درتقویت تعهدگرایی،تصمیم سازی و بهره وری کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، رامین رفیع زاده کاسانی و همکاران،
 • پنجمین همایش ملی و چهارمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال، ۱۳۹۵٫.
 • سیستم مدیریت امنیت اطلاعات( ISMS) با رویکرد پدافند سایبری در سازمان بنادر و دریانوردی، رامین رفیع زاده کاسانی و دکتر اسدا… شاه بهرامی، اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در حوزه دریای خزر، ۱۳۹۵.
 • عشق به خلاقیت و کارآفرینی از منظر اسلام، رضا فدائی کیوانی، هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۹۴٫
 • یادگیری سازمانی و نوآوری درسازمانهای دولتی، رضا فدائی کیوانی، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در هزاره سوم، رشت، ۱۳۹۴٫
 • پیش بینی تقاضای برنج در ایران با اهداف بهبود اکوسیستم کسب و کارهای حوزه کشاورزی، رضا فدائی کیوانی، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در هزاره سوم، رشت، ۱۳۹۴٫
 • ایجاد کسب و کارهای جدید بر اساس فرصت های کارآفرینانه، رضا فدائی کیوانی، اولین کنفرانس بین المللی صنایع دستی و گردشگری، شیراز، ۱۳۹۴٫
 • تاثیر شبکه های اجتماعی در شناسایی فرصت های کارآفرینی، رضا فدائی کیوانی، سومین کنفرانس بین المللی کارآفرینی دانشگاه تهران، اسفند ۱۳۹۴٫
 • طبقه­ بندی تصاویر با استفاده از نمایش خلوت و روش یادگیری عصبی – فازی، فرزانه فهمانی ارشد و امیرمسعود افتخاری مقدم ، سومین کنفرانس بین­المللی پژوهش­های کاربردی در علوم کامپیوتر و فن­آوری اطلاعات، دانشگاه تربیت مدرس، بهمن ماه سال ۱۳۹۴٫
 • ارائه یک رویکرد ترکیبی از یادگیری و کدگذاری خلوت برای طبقه­بندی تصاویر، فرزانه فهمانی ارشد و محمد نژاده، دومین همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه شهید بهشتی، خرداد ماه ۱۳۹۴٫
 • لزوم ایجاد شبکه های دانش آموزش های مهارتی مجازی (هاب مهارت و فناوری) در بستر شبکه های اجتماعی با رویکرد توانمند سازی عمومی، رامین رفیع زاده- اسدا.. شاه بهرامی، چهارمین همایش ملی و سومین همایش بین المللی مهارت اموزشی و اشتغال، ۱۳۹۴٫.
 • بررسی رابطه ی بین فرهنگ سازمانی و سکوت سازمانی در آموزش فنی و حرفه ای گیلان، کریم وطن دوست و رامین رفیع زاده، چهارمین همایش ملی و سومین همایش بین المللی مهارت اموزشی و اشتغال، ۱۳۹۴.
 • ارایه الگوی موثر مهارت اموزی و یادگیری مادام العمر در بین دانشجویان دانشگاه جامع، کریم وطن دوست و رامین رفیع زاده، چهارمین همایش ملی و سومین همایش بین المللی مهارت اموزشی و اشتغال، ۱۳۹۴.
 • عملکرد موثر سامانه ها و نظام آموزش مهارتی با شناسایی مخاطرات فناوری اطلاعات با رویکرد سند راهبردی مهارت و فناوری،رامین رفیع زاده و همکاران، سومین همایش ملی و سومین همایش بین المللی مهارت اموزشی و اشتغال، ۱۳۹۳.
 • افزایش کارآیی تکنیک همکاری گروهی به کمک دسته بندی کالاها برای بهبود پیشنهادها،  زینب خانزاده و همکاران، دومین کنفرانس دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه تبریز، گروه علوم کامپیوتر، آبان ۱۳۹۳٫
 • تاثیر تکنولوژی بر تحول فضای معماری با تاکید بر فضای معماری مجاز، زهرا کشاف رشتی، اولین همایش ملی ساختمان آینده، ۱۳۹۲٫.
 • نقش نظام آموزش مهارتی  در اشاعه فرهنگ امنیت با رویکرد  اسناد بالادستی، اسدا.. شاه بهرامی و رامین رفیع زاده، دومین کنفرانس ملی دفاع سایبری، ۱۳۹۲٫.
 • طراحی ساختار سازمانی مناسب برای فعالیت های نوبنیاد کارآفرینانه، رضا فدائی کیوانی، دانشگاه جامع، ۱۳۹۱٫
 • بکار گرفتن ویژگی های اقلام در تکنیک همکاری گروهی جهت رفع مشکل شروع سرد، زینب خانزاده، مهرگان مهدوی، دومین کنفرانس بین المللی علوم اطلاعاتی و کامپیوتر، زنجان، ۱۳۹۰٫
 • کارآفرینی روستایی، الگویی در مسیر پیشرفت ایران اسلامی، رضا فدائی کیوانی، اولین همایش کارآفرینی دانشگاه جامع مازندران، ۱۳۹۰٫
 • ارائه معماری کارآمد در برقراری امنیت در سیستم سلامت الکترونیک، فرزانه فهمانی ارشد و محمد نژاده، اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت”، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مازندران، مهر ماه ۱۳۹۰٫
 • معماری ایمن و کارا برای سرویس­های خدمات سلامت الکنرونیک با استفاده از برچسب­های حساسیت داده ­ای، فرزانه فهمانی ارشد و همکاران، همایش ملی برق وکامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نی­ریز، خرداد ماه ۱۳۹۰٫
 • بهره مندی از دیدگاه مشتری برای دستیابی به مزیت رقابتی، رضا فدائی کیوانی، نشریه مهندسی مدیریت، ۱۳۸۹٫
 • توسعه پایدار ، نیاز امروز ، پشتوانه فردا، رضا فدائی کیوانی، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت ، نوآوری و کارآفرینی، ۱۳۸۹٫
 • ارائه یک معماری امن برای سیستم نظارت سلامت الکترونیک سیار، فرزانه فهمانی ارشد و محمد نژاده، دومین همایش ملی فناوری اطلاعات، حال، آینده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، دی ماه ۱۳۸۹٫
 • منطق فازی وکاربرد آن در سیستم­های کنترل­کننده، فرزانه فهمانی ارشد و محمد نژاده، همایش منطقه­ای ریاضیات و دستاوردهای آن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، آذر ماه ۱۳۸۷٫
 • سلامت الکترونیک، مفاهیم و کاربردها، فرزانه فهمانی ارشد و محمد نژاده، اولین کنفرانس ملی کاربردهای مهندسی نرم­افزار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، اسفند ماه ۱۳۸۷٫
مقالات انگلیسی :

 Zainab Khanzadeh, Mehregan Mahdavi, Utilizing Association Rules for Improving the Performance of Collaborative Filtering,International Journal of E-Entrepreneurship and Innovation (IJEEI), Vol. 3, No.2, pp. 14-28, April 2012.

Kaveh Hariri Asli, Seyed Mohsen Hosseini Salekdeh: Geospatial modeling & Reclamation of water distribution network.

Kaveh Hariri Asli, Babak Ebrahimi, Sasan Rahmani Rad: Geospatial modeling & water pressure wave.

Kaveh Hariri Asli, Seyed Mohsen Hosseini Salekdeh: Smart management based on GIS.

Kaveh Hariri Asli, Sasan Rahmani, Sajad Nazari: HVAC&R facilities control by Web-based GIS.

Kaveh Hariri Asli, Hozori A., Bazyar S., Rahmani Rad S., Nazari S.: Fuzzy logic modeling & Geography Information System.

Kaveh Hariri Asli, Hozori A., Bazyar S., Rahmani Rad S., Nazari S.: Geospatial hydraulic modeling and Non-Revenue Water (NRW).

Kaveh Hariri Asli, Hozori A., Bazyar S., Rahmani S., Nazari S.: Flow metering by georeferenced hydraulic modeling of water distribution network.

Kaveh Hariri Asli, Hozori A., Bazyar S., Nikkar M.: Geography Information System and Pressure Intelligent Management.

Kaveh Hariri Asli: Relationship Classes for Non Revenue Water (NRW) Modeling.

Kaveh Hariri Asli: maintenance of hospital facilities,.

Kaveh Hariri Asli: Fuzzy logic and control science in thermal installations.

Soheila Yavarmasroor, Zahra Hojjati Zidashti, Haghi A.K., Kaveh Hariri Asli: Computational Engineering Modeling for Runner Athletes. 09/2013; 2013., DOI:10.1155/2013/286426

Kaveh Hariri Asli: Fuzzy logic and rapid information flow at the facility.

Kaveh Hariri Asli: Mechanics of Irreversible flow for the facility.

Kaveh Hariri Asli: Geo-reference model of Irreversible flow for water transmission pipeline.

Kaveh Hariri Asli, Hossein Hariri Asli- Kasra Motlaghzadeh- Kian Hariri Asli: Numerical Techniques in Water Transmission.

Hariri Asli, A. K. Haghi, H. Hariri Asli, E. Sabermaash Eshghi: Water Hammer Modelling and Simulation by GIS. Modelling and Simulation in Engineering 08/2012; 2012(4)., DOI:10.1155/2012/704163

Haghi A.K., Hariri Asli K.: Impact of High Temperature on Cement-based Composite Containing Polypropylene Fibres. Journal of the Balkan Tribological Association 01/2012; 18(3).

Kaveh Hariri Asli, Hariri Asli K., Nagiyev F.B., Haghi A.K., S.A.O. Aliyev: Improved Modeling for Pressure Drop in Microtubes. Pakistan journal of scientific and industrial research 01/2012; 55(1).

Hariri Asli K., Haghi A.K.: Potentials for Use of Recycled Rubber-Tire Particles as Concrete Aggregate. Journal of the Balkan Tribological Association 01/2011; 17(2).

Kaveh Hariri Asli, Faig Bakhman Ogli Naghiyev, Soltan Ali Ogli Aliyev, Hoosein Hariri Asli: Modeling of Fluid Interaction Produced by Water Hammer. 01/2011; 1(1):29-41., DOI:10.4018/ijcce.2011010103

Kaveh Hariri Asli, Faig Bakhman Ogli Naghiyev, Akbar Khodaparast Haghi: Some aspects of physical and numerical modeling of water hammer in pipelines. Nonlinear Dynamics 06/2010; 60(4):677-701., DOI:10.1007/s11071-009-9624-7

K.H. Asli, F.B. Naghiyev, S.A. Aliyev, A.K. Haghi: Physical and numerical modelling of fluid flow in pipelines. A computational approach. Journal of the Balkan Tribological Association 01/2010; 16(1):20-34.

K.H. Asli, F.B. Naghiyev, A.K. Haghi: A computational approach to study water hammer and pump pulsation phenomena.

Kaveh Hariri Asli, Hariri Asli K., Nagiyev F.B., Haghi A.K., Aliyev S.A.: Numerical Modeling for water hammer in pipeline; from theory to practice.

Kaveh Hariri Asli, Hariri Asli K., Nagiyev F.B., Haghi A.K., Aliyev S.A., Hariri Asli H.: numerical modeling of transients flow in water pipeline.

Kaveh Hariri Asli: Mathematics and numerical modeling Technology.

Kaveh Hariri Asli, Ebrahim Sabermaash Eshghi: A Review on Electrospun Polymeric Nanosised Fibers. Journal of the Balkan Tribological Association 01/2010; 16(4).

Haghi A.K., Hariri Asli K.: Application of nano-SiO2 in cement composites. Journal of the Balkan Tribological Association 01/2010; 16(4).

Kaveh Hariri Asli, Hariri Asli K., Haghi A.K.: A Numerical Study on Fluid Flow and Pressure drop in Microtubes. Journal of the Balkan Tribological Association 01/2010; 16(3).

Kaveh Hariri Asli, Hariri Asli K., F.B.O. Nagiyev, Haghi A.K.: A Numerical Study on thermal drying of Porous solid. Journal of the Balkan Tribological Association 01/2010; 16(3).

Kaveh Hariri Asli, Hariri Asli K., F.B.O. Nagiyev, Haghi A.K.: Heat flow and mass transfer in capillary Porous body. Journal of the Balkan Tribological Association 01/2010; 16(3).

Kaveh Hariri Asli, Hariri Asli K., Nagiyev F.B., Haghi A.K., Aliyev S.A.: Nonlinear Heterogeneous Model for Water Hammer Disaster. Journal of the Balkan Tribological Association 01/2010; 16(2).

Kaveh Hariri Asli, Hariri Asli K., F.B.O. Nagiyev, Haghi A.K., Aliyev S.A.: A Numerical Study on heat transfer in Microtubes. Journal of the Balkan Tribological Association 01/2010; 16(1).

Kaveh Hariri Asli, Hariri Asli K., Nagiyev F.B., Haghi A.K., Aliyev S.A.: Physical and Numerical Modeling of Fluid Flow in Pipelines. Journal of the Balkan Tribological Association 01/2010;

K Hariri Asli: GIS and nonlinear dynamics model: some computational aspects and practical hints.

Kaveh Hariri Asli, Faig Bakhman Ogli Naghiyev, Maryam Jafarbeglou, A.K. Haghi: Kinetic analysis of convective drying. Journal of the Balkan Tribological Association 01/2009; 15(4):546-556.

Nagiyev F.B., kaveh hariri asli: Bubbles characteristics and convective effects in the binary mixtures..

Kaveh Hariri Asli, Hariri Asli K., Nagiyev F.B., Haghi A.K.: Three-dimensional Conjugate Heat Transfer in Porous Media. Journal of the Balkan Tribological Association 01/2009; 15(3).

Kaveh Hariri Asli, Hariri Asli K., Nagiyev F.B., Beglou M. J., Haghi A.K.: Kinetic analysis of convective drying. Journal of the Balkan Tribological Association 01/2009; 15(4).

Kaveh Hariri Asli, Akbar Khodaparast Haghi, Hossein Hariri Asli, Ebrahim Sabermaash Eshghi: Improved Modeling for Water Surge Wave

Content based image retrieval (CBIM): principles, concepts and query approaches ، فرزانه فهمانی ارشد و محمد نژاده، کنفرانس بین­المللی Computer and Computational intelligence (ICCCI)، نانینگ چین، دسامبر ۲۰۱۰٫.

کتاب
 • روزنامه نگاری علمی و کاربردی(جلد اول)، مجید محمدپور، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد استان گیلان،چاپ دوم، زمستان ۱۳۹۶
 • تالیف کتاب کارآفرینی و کسب و کار، رضا فدائی کیوانی و محمد رضا اخوان، نشر حق شناس، پاییز ۱۳۹۵.
 • اسدالله شاه بهرامی و رامین رفیع زاده کاسانی، امنیت منابع فناوری اطلاعات، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۹۴٫
 • تالیف کتاب کارآفرینی، رضا فدائی کیوانی و سید محسن نساج حسینی، نشر حق شناس، چاپ چهارم ۱۳۹۲ .
 • آشنایی با SQL Server2008 و زبان T-SQL ، زینب خانزاده، انتشارات دهسرا، ۱۳۹۰٫

.


1 دیدگاه

نودی · آگوست 4, 2019 در 12:05 ب.ظ

عالی دمت گرم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *