علمی کاربردی رشت

دروس پیشنهادی نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۳

دروس پیشنهادی نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۳ ترم ۲ کاردانی فناوری اطلاعات ترم ۳ کاردانی فناوری اطلاعات ترم ۴ کاردانی فناوری اطلاعات ترم ۵ کاردانی فناوری اطلاعات ترم ۲ مهندسی فناوری اطلاعات ترم ۳ مهندسی فناوری اطلاعات ترم ۴ مهندسی فناوری اطلاعات ترم ۲ کاردانی حقوق ثبتی ترم ۳ کاردانی حقوق ثبتی ادامه مطلب…