علمی کاربردی رشت

دانشجویان مقطع کارشناسی !!

دانشجویان مقطع کارشناسی که درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام دارند باید کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام نوشته دکتر محمد نصیری ویراست دوم را تهیه وغیر از فصل اول و دوم را بخوانند. همچنین می توانند در کلاسهای حضوری علمی کاربردی برهان نیروی شمال در روزهای چهار شنبه شرکت کنند.