دانشجویانی که این پیام رو هنگام ورود به سامانه دریافت میکنند لطفا فقط از طریق تماس یا مراجعه به امور مالی آقای رسایی مشکل را حل کنند
شماره تماس ۰۱۳۳۲۴۶۵۵۵۸

علمی کاربردی رشت