✅ *نکته خیلی مهم :*
دانشجویان در تمام آزمونها باید صورتجلسه حضور در آزمون را حتما امضاء نمایند، لذا قبل از امضاء آن، هرگز جلسه آزمون را ترک ننمایید
علمی کاربردی رشت .