قابل توجه دانشجویانی که درس اندیشه اسلامی دارند:
✅اندیشه اسلامی۱ (کاردانی)
سؤالات از بخش اول تا بخش پنجم یعنی بخش ششم جزء امتحان نیست.
✅اندیشه اسلامی۲ (کارشناسی)
سه بخش اول کتاب جزء آزمون می باشد،در ضمن در بخش دوم مبحث سکولاریسم و لیبرالیسم حذف شده و سؤال طرح نمی شود.