علمی کاربردی رشت

دانشجویان عزیز درس تکنیک های نقاشی استاد صفرنژاد به صورت تحویل پروژه است و امتحان کتبی ندارد.