علمی کاربردی رشت
*طرح دستیار فناوری*
۱️⃣ فراهم شدن زمینه فراگیری بخشی از توانایی‌ها و مهارت‌های مورد نیاز بازار کار برای دانشجویان در طول دوران تحصیل
۲️⃣ هموار شدن بکارگیری دانشجویان در شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری
۳️⃣ ۶ ماه فرصت کارآموزی در شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور
۴️⃣ کسب امتیازات گوناگون توسط شرکت‌های فناور از سمت پارک علم و فناوری
۵️⃣فرصت انتخاب رایگان و هوشمند مدیران و کارکنان آینده شرکتها از دانشجویان مستعد و واجد شرایط
مراجعه به سامانه دستیار فناوری:
http://www.parkintern.ir/