به اطلاع دانشجویان کارشناسی معماری می رساند تاریخ تحویل پروژه درس طراحی فضای داخلی تجاری و اداری استاد سرکار خانم رضازاده،۱۱ تیرماه ساعت ۱۱ صبح می باشد.

علمی کاربردی رشت