*دروس پیشنهادی جهت انتخاب واحد دانشجویان برای ترم مهر ۱۴۰۰*
*به تفکیک رشته و مقطع*

 

کاردانی فناوری اطلاعات ترم ۲
elmijdrasht.ir/files/Kd_IT_2-2.pdf
کاردانی فناوری اطلاعات ترم ۳
elmijdrasht.ir/files/Kd_IT_3-2.pdf
کاردانی فناوری اطلاعات ترم ۴
elmijdrasht.ir/files/Kd_IT_4-2.pdf
کاردانی تربیت مربی پیش دبستانی ترم ۲
elmijdrasht.ir/files/kd_TM_2-1.pdf
کاردانی تربیت مربی پیش دبستانی ترم ۳
elmijdrasht.ir/files/kd_TM_3.pdf
کارشناسی تربیت مربی پیش دبستانی ترم ۴
elmijdrasht.ir/files/ksh_TM_4-1.pdf
کاردانی روابط عمومی ترم ۲
elmijdrasht.ir/files/kd_PC_2-2.pdf
کاردانی روابط عمومی ترم ۳
elmijdrasht.ir/files/kd_PC_3-2.pdf
کاردانی روابط عمومی ترم ۴
elmijdrasht.ir/files/kd_PC_4-1.pdf