روزهای حضور مدیران گروه در ایام کرونا

 

سرکار خانم کشاف

یکشنبه۸ الی ۱۴
دوشنبه۸ الی ۱۴
چهارشنبه۸ الی ۱۴

 

سرکار خانم خانزاده

شنبه۸ الی ۱۴
دوشنبه۸ الی ۱۴
سه شنبه۸ الی ۱۴