قابل توجه اساتید محترم با توجه‌ به امکان‌ ثبت اعتراض ورقه در سامانه تا تاریخ ۹۸/۰۴/۲۲توسط دانشجویان خواهشمند است اساتید محترم نسبت‌ به‌ بررسی اعتراض ورقه دانشجویان در سامانه تایید و‌یا عدم تایید تا تاریخ ۹۸/۰۴/۲۶ اقدام نمایند