دانشجویانی که قصد انتخاب واحد در تابستان دارند و تاکنون موفق به انجام وثبت آن در سامانه نشده اند در اسرع وقت به مدیر گروه رشته خود مراجعه نمایند.