دانشجویانی که در نیمسال دوم ۹۸-۹۷ کاورزی ۱و۲ داشته اند لازم است فرم دو نسخه ای اعلام نمره گزارش نشده را به استاد مربوطه ارائه نمایند تا نمره نهایی ضمن درج در سامانه آموزشی در فرمهای مذکور نیز ثبت و پس از تایید مدیرگروه ،معاون اموزشی و مدیر مرکز به کارشناس تحویل گردد.