⚜ دانش آموختگان محترم؛ جهت آغاز فرآیند فارغ التحصیلی صرفا درج درخواست فارغ التحصیلی در سامانه کافی نبوده و لازم است جهت تکمیل نمودن فرمهای فارغ التحصیلی به مرکز مراجعه نمایید‌.