به اطلاع دانشجویان محترم می رساند داشتن کارت ورود به جلسه آزمون ممهور به مهر امور مالی در جلسات امتحان الزامی است و لازم به ذکر است دانشجویانی که به هر دلیل کارت ندارند از امور مالی با نام درس مربوطه در روز امتحان مجوز کتبی دریافت نمایند.