دانشجویان گرامی ( آقایان) که درس ورزش و تربیت بدنی در مجتمع میرزا مهمان هستند مطلع باشند که برای درس مربوطه می بایست درباره یک رشته ورزشی تحقیق ارائه دهند .