دانشجویان زیر هر چه سریع تر محل کارورزی خود را به تائید استاد خانم پورمحمد گسکری برسانند در غیر اینصورت برای درس کارورزیشان در ترم جاری غیبت غیر موجه ثبت خواهد شد .

بامداد طوافی

سهند اکبری

امیرحسین نقیبی

سعید مهری

اداره آموزش ۵ خرداد ۱۴۰۳