دانشجویان درس اصول خبرنویسی لطفا جهت دریافت فایل درس مربوطه به کانال ایتای مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی رشت مراجعه نمایند .