زدانش چو جان ترا مایه نیست         به از خامشی هیچ پیرایه نیست

 

   توانگر شد آنکس که خرسند گشت         از او آز و تیمار در بند گشت

 

۲۵ اردیبهشت روز بزرگداشت حکیم ابولقاسم فردوسی و روز پاسداشت زبان پارسی گرامی باد .