به اطلاع دانشجویان درس اصول و فنون مذاکره می رساند کلاس روز سه شنبه ۲۵ اردیبهشت جناب آقای دکتر فدایی برگزار نخواهد شد .