به اطلاع دانشجویان نامبرده در ذیل می رساند در صورت عدم مراجعه تا پایان هفته جهت تحویل مجوز سنوات ارفاقی نظام وظیفه ، نامه انصراف در سامانه هم آوا نیز ثبت خواهد شد.

علیرضا آقابابایی

علیرضا تقی پور

علیرضا صبوری