دانشجویان زیر هر چه سریعتر هماهنگی لازم را در خصوص درس کارورزی با استاد سرکار خانم پورمحمد انجام دهند :

 

کارورزی دو : سعید مهری و سید امیر حسین تقیبی

کارورزی یک : سهند اکبری و بامداد طوافی فرد