قابل توجه دانشجویان :

کلاس استاد سبک آرا فردا چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت تشکیل نمی گردد.

اداره آموزش ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳