گرافیک یک رشته نیست … یه سبک زندگیه … گرافیک ، یعنی احساس ، یعنی زندگی ، یعنی عشق .

 

 

            روز جهانی گرافیک مبارک