آقای سعید عدالت خواه حقیقی معدل ۲۰  ( رشته فناوری اطلاعات _ اینترنت و شبکه های گسترده )

خانم سیده مریم سید رحمانی معدل ۲۰ ( رشته نقاشی)