ثنا و حمد بی پایان خدا را               که صنعش در وجود آورد ما را

الها قادرا پروردگارا                         کریما منعما آمرزگارا

چه باشد پادشاه پادشاهان            اگر رحمت کنی مشتی گدا ار

خداوندا تو ایمان و شهادت              عطا دادی به فضل خویش ما را

 

روز بزرگداشت سعدی شیرازی شاعر توانمند ایرانی بر شما گرامی باد.