به اطلاع دانشجویان محترم می رساند کلاس های استاد جناب آقای دکتر برجعلی زاده روز شنبه ۱۱ آذر ماه برگزار نخواهد شد.