لطفا هرچه سریعتر جهت دریافت کارت دانشجویی به امور دانشجویی مراجعه فرمایید.

در غیر این صورت کلیه عواقب نداشتن کارت دانشجویی به عهده شخص دانشجو می باشد.

امور دانشجویی