دانشجویانی که کارورزی ۱ با استاد سرکار خانم بهرامیان دارند روز شنبه ۲۷ آبان به عنوان آخرین فرصت هماهنگی لازم را انجام دهید.