• دانشجویان پسر محترم مقطع کاردانی تمامی رشته ها که در حال استفاده از معافیت تحصیلی هستند می بایست با مراجعه به کارشناس آموزشی خود نامه ای را دریافت نمایند و با ارائه نامه به مدرسه، اصل مدرک دیپلم خود راتحویل گرفته و به کارشناس آموزش خود جهت درج در پرونده خود تحویل نمایند.
  • دانشجویان دختر محترم مقطع کاردانی تمامی رشته ها می بایست با مراجعه به مدرسه، اصل مدرک دیپلم خود را تحویل گرفته و سپس به کارشناس آموزش خود برای درج در پرونده تحویل نمایند.