به اطلاع دانشجویان عزیز گروه هنر می رساند کلاس های استاد سرکار خانم هنگامه پور محمد گسکری ، روز شنبه، ۱۳ آبان با توجه به کسالت ایشان برگزار نخواهد شد.