به اطلاع دانشجویان عزیز گروه هنر می رساندکلاس های استاد سرکار خانم پور محمد گسکری، روز شنبه ۶ آبان ماه برگزار نخواهد شد.