به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس دانش خانواده استاد حق پرست روز های دو شنبه ۴ تا ۶ برگزار می شود و روز های سه شنبه جز برنامه کلاسی نیست.