دانشجویانی که درس قوانین مهارت های کسب کار را اخذ کرده اند لینک واتساپ این درس https://chat.whatsapp.com/CwTgfv9ij1FJy8xITIX3RU را دنبال کنند.