دانشجویان مقطع کارشناسی که درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام دارند باید کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام نوشته دکتر محمد نصیری ویراست دوم را تهیه وغیر از فصل اول و دوم را بخوانند. همچنین می توانند در کلاسهای حضوری علمی کاربردی برهان نیروی شمال در روزهای چهار شنبه شرکت کنند.