دانشجویان محترمی که درس کاربینی دارند توجه کنند:
با توجه به اینکه فرصت ثبت نمره درس کاربینی تا ۱۵ تیر است دانشجویانی که تاکنون گزارش کاربینی را به استاد خود تحویل نداده اند سریعا اقدام نمایند.

علمی کاربردی رشت