*تقویم آموزشی ترم تابستان*
ضرورت دارد دانشجویان حتما پیش از زمان شروع انتخاب واحد با مدیر گروه رشته خود جهت اخذ واحد هماهنگ نمایند و لیست واحدهای پیشنهادی خود را دریافت نمایند و بر همان اساس برای ترم تابستان انتخاب واحد نمایند.

علمی کاربردی رشت