تمام دانشجویانی که تا شهریور ماه امسال فارغ التحصیل می شوند می توانند برای پذیرش مهر۴۰۱ کارشناسی همین مرکز ثبت نام کنند .جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص ثبت نام به آقای حقیری مراجعه نمایید.

علمی کاربردی رشت