دانشجویان محترم توجه کنند:
از ورود دانشجویان به جلسه امتحان بدون ماسک جلوگیری می شود .استفاده از ماسک اجباری است.

علمی کاربردی رشت