فناوری اطلاعات

برگزاری همایش بین المللی

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در نظر دارد همایش بین المللی با انجمن Asian Thermal Spray انستیتوی CHITECH کشور چین با موضوع : دهمین کنفرانس پاشش حرارتی آسیا در تاریخ ۱۱ الی ۱۳ آبان ماه سال جاری برگزار نماید.