نظر به درخواست استاد مربوطه باتوجه به اینکه چند جلسه کلاس برگزار شده ودانشجویان حضور فعال نداشتند ازاین هفته حضور دانشجویان در این کلاس الزامی است وغیبت بیش از۳جلسه منجربه حذف درس خواهد شد.