دانشجویان متقاضی وام، می توانند برای ثبت تقاضای وامهای دانشجویی، تا تاریخ ۹۹/۱۰/۳۰ به امور دانشجویی مراجعه نمایند.