به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند با توجه به اینکه فیلم های آموزشی که اساتید ضبط می کنند در اول و پانزدهم هر ماه
حذف خواهند شد بنابراین برنامه ریزی مناسب را برای مشاهده فیلم ها انجام دهند.