🔴اطلاعیه خیلی مهم
دانشجویان ذیل که در تابستان درس کارورزی ۲ را با خانم علی پور اخذ نموده بودند
لطفا حتما در روز دوشنبه پنجم آبان ۹۹ ساعت ۹ صبح در مرکز حضور داشته باشند .
همراه داشتن موارد زیر الزامی می باشد :
– فرم ها و گزارش های کارورزی
– نمونه کار انجام شده
– کاغذ و قلم جهت پرسش و پاسخ کتبی
– ماسک
عدم حضور در ساعت و روز مقرر به منزله غیب منظور میشود که عواقب آن متوجه دانشجو می باشد .
🔵 آقای بهنام رنجبر
🔵 آقای مازیار کهنسال
🔵 آقای علیرضا قمری
.
.