قابل توجه دانشجویانیکه در نیمسال جاری درس فارسی را اخذ نمودن با توجه به تعداد دانشجویان دو گروه فارسی در سامانه هم اوا تعریف شده از هفته اینده دانشجویانیکه در لیست گروه ‌پنج‌شنبه فارسی هستند میبایست مطابق لیست از ساعت ۱۷ الی ۲۰ در کلاس مجازی سامانه امجد شرکت نمایند عدم حضور دانشجو‌در کلاس فوق به منزله غیبت وی خواهد بود.