زمان بندی جلسه توجیهی درس کارورزی کارشناسی رشته های عکاسی ،نقاشی و تصویرسازی.

 

تمام دانشجویان بر اساس زمان بندی جلسه توجیهی در موعد مقرر در سامانه امجد حضور داشته باشند.