زمان جلسه توجیهی دروس پروژه و کارورزی در سامانه امجد مربوط به دانشجویان گروه فناوری.
تمام دانشجویان بر اساس زمان بندی جلسه توجیهی در موعد مقرر در سامانه امجد حضور داشته باشند.