دانشجویان زیر در اولین فرصت اصل گواهی موقت کاردانی خود را تحویل کارشناس آموزش خانم روستا نمایند:
📌زینب ذکریاپور
📌سارا پوراسمعیل
📌هیوا قربانی
📌زهرا سلیمانیان
📌کامیاب حبیبی
📌فاطمه اسکاف
📌نجمه هادی نهزمی
📌سیدمرتضی موسی زاده
📌زهرا حسین پور
📌معصومه اسماعیل نژاد
📌فرشته اسدی
📌محمد روح نواز
📌مصطفی امید معاف